Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określa wymagania odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie — w zakresie organizacyjnym, porządkowym i technicznym. Z poniższego artykułu dowiesz się, z jakich elementów się składa i co dokładnie zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to opracowany dokument, w którym znajdują się zagadnienia związane z bezpieczeństwem danego obiektu w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. Opracowuje się go po to, aby użytkownicy danego budynku wiedzieli:

 • jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa (na przykład pożaru);
 • jak przeprowadzić szybką i bezpieczną ewakuację;
 • w jakie środki bezpieczeństwa jest on wyposażony;
 • jakie są jego warunki ochrony przeciwpożarowej;
 • jak korzystać z urządzeń przeciwpożarowych na wypadek zagrożenia pożarowego.

Wymagania prawne związane z opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719). Jej treść muszą znać wszyscy pracownicy znajdujący się na terenie danego obiektu. Sama znajomość treści nie jest jednak wystarczająca — powinno się przede wszystkim przestrzegać zawartych w Instrukcji ustaleń, które odnoszą się do każdej pracującej osoby (stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy nie ma tutaj znaczenia). Szczególny przypadek stanowią pracownicy wyznaczeni do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – ich zadania są bardziej zaawansowane niż pozostałych pracowników.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego — ogólnie

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zasadniczo składa się z kilku części. Pierwszą z nich jest część opisowa (szczegółowo scharakteryzowana w kolejnym akapicie). Drugi element to część graficzna, zawierająca m. in. warunki ewakuacji, strefy zagrożone wybuchem, podział obiektu na strefy pożarowe, lokalizację urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz usytuowanie terenu. Firma FIREDOM w celu zapewnienia czytelności i przejrzystości część graficzną opracowuje na formacie nie mniejszym niż A3. Trzecim elementem są załączniki (na przykład oświadczenia pracowników zakładu pracy o zapoznaniu się z treścią Instrukcji). Istotnym aspektem dobrze opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest przedstawienie w niej stanu faktycznego w obiekcie, a nie jedynie wycinków z przepisów prawnych.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego — część opisowa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być opracowana przez uprawnionych do tego specjalistów oraz dostosowana do danego budynku. Nie istnieje coś takiego, jak „uniwersalna instrukcja”, ponieważ każda opracowywana jest w oparciu o specyfikę obiektu. Można wymienić jednak jej kilka stałych elementów. Jakie informacje powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
 2. Określenie, czy obiekt wyposażony jest w niezbędne sprzęty przeciwpożarowe oraz gaśnice (muszą być sprawne i liczbowo zgadzać się z powierzchnią budynku). Zwraca się również uwagę na to, czy sprzęt jest regularnie przeglądany oraz konserwowany przez doświadczonych w tym zadaniu specjalistów.
 3. Szczegółowe kroki, jakie trzeba podjąć w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa.
 4. Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo, jeżeli takie prace są przewidziane.
 5. Dokładny opis ewakuacji ludzi z obiektu, a także sposoby na to, jak w szybki sposób sprawdzić, czy na pewno wszyscy użytkownicy obiektu wyszli z miejsca zagrożenia.
 6. Dokładnie określone zadania i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami obiektu.
 7. Wskazanie osób opracowujących Instrukcję.
 8. Sposoby zapoznawania tych, którzy na co dzień przebywają w danym obiekcie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią Instrukcji.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego — w jakim celu się opracowuje

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny zostać zawarte wszystkie najważniejsze informacje odnoszące się do bezpieczeństwa pożarowego. Ważne w tym kontekście jest nie tylko to, co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, ale także kto ma obowiązek opracować ją i wdrożyć. Rzetelnie opracowana Instrukcja daje informację o stanie bezpieczeństwa w obiekcie, a plany graficzne oraz warunki ochrony przeciwpożarowej są pomocne podczas działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

Podsumowanie — co warto wiedzieć o Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest dokumentem uniwersalnym. Opracowuje się ją indywidualnie dla każdego budynku.
 • Wszyscy pracownicy danego obiektu powinni znać treść takiej Instrukcji i w czasie wykonywania codziennej pracy przestrzegać zawartych w niej zasad.
 • W Instrukcji znajdują się dokładnie opisane wymagania ochrony przeciwpożarowej dla konkretnego budynku.
 • Plany graficzne powinny być na tyle czytelne, aby możliwe było ich wykorzystanie na potrzeby działań Państwowej Straży Pożarnej.
 • Instrukcja powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.
 • Kwestie prawne odnoszące się do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajdują się w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku.