Próbna ewakuacja – jak często należy przeprowadzać?

Aktem prawnym regulującym konieczność przeprowadzania próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W dokumencie tym zawarto również informację jakie warunki należy zapewnić w obiekcie, aby spełniał wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji.

Rozporządzenie określa ponadto czasookresy przeprowadzania próbnej ewakuacji:

  1. Właściciel lub zarządca obiektu innego niż ZL IV (mieszkalny), który jest przeznaczony dla więcej, niż 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien  co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktycznego sprawdzenia ewakuacji z budynku.
  2. Jeśli w obiekcie cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników (m.in. szkoły, przedszkola, internaty itp.), warunków i praktycznego sprawdzenia ewakuacji powinno dokonywać się co najmniej raz w roku, w okresie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania przez nowych użytkowników.
  3. W budynkach ze strefą pożarową o kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych zakres kontroli warunków i praktycznego sprawdzenia ewakuacji musi być skonsultowany z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Informowanie Straży Pożarnej o próbnej ewakuacji

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego(Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o planowanym terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji nie później, niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Powiadomienie w praktyce polega na przesłaniu pisma zawiadamiającego, które zawiera termin oraz zakres próbnej ewakuacji. Straż Pożarna może pojawić się na próbnej, jednak nie jest to obligatoryjne.