Audyt PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej) Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Ekspertyzy PPOŻ

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyza PPOŻ) jest dokumentem, który umożliwia zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do  wymagań stawianych przez przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza PPOŻ powinna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Zwyczajowo Ekspertyzy opracowuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej za bezpieczeństwo pożarowe w budynku odpowiada jego właściciel, zarządca lub użytkownik. W ramach współpracy oferujemy kompleksowe, zgodne z obowiązującym prawem, opracowanie dokumentu oraz fachowe doradztwo z zakresu PPOŻ.

Kiedy wymagana jest ekspertyza PPOŻ budynku?

Sporządzenie ekspertyzy PPOŻ jest konieczne w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym warunki techniczne (określone obowiązującym prawem) nie są możliwe do spełnienia, a także w innych sytuacjach gdzie konieczne jest dostosowanie do aktualnych wymagań techniczno-budowlanych. Sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej jest również konieczne gdy budynek uznawany jest za zagrażający życiu.

Ekspertyza PPOŻ podstawa prawna

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku, obiekt należy dostosować do obowiązujących warunków techniczno-budowlanych. Może się jednak zdarzyć, że dostosowanie poszczególnych elementów byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. W takiej sytuacji rzeczoznawca budowlany oraz rzeczoznawcza ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą wystąpić do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z ekspertyzą techniczną. Na tej podstawie inwestor otrzyma zgodę (lub brak zgody) na adaptację obiektu. Komendant Wojewódzki może także określić warunki dotyczące wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu uzyskania zgody, inne niż określone w przepisach.

Podstawą prawną jest w tym przypadku rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem uznanym za zagrażający życiu ludzi, precyzyjne wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, powodujące, że budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi są:

  1. szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  2. długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  3. występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
    • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
    • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
  4. nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
  5. niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony;
  6. brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Ile kosztuje ekspertyza PPOŻ?

Koszt ekspertyzy PPOŻ uzależniony jest przede wszystkim od wielkości budynku, ale także od jego przeznaczenia oraz stopnia skomplikowania. Precyzyjną wycenę przygotowujemy na bazie informacji otrzymanych od klienta. Zapraszamy do kontaktu właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów, wymagających opracowania dokumentacji. Po przeanalizowaniu potrzeb przygotujemy indywidualnie dopasowaną ofertę.

Ekspertyza PPOŻ w całej Polsce

Ekspertyza PPOŻ w całej Polsce — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Ekspertyzy PPOŻ opracowujemy w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Krakowie.