Aktem prawnym regulującym konieczność przeprowadzania próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W dokumencie tym zawarto również informację jakie warunki należy zapewnić w obiekcie, aby spełniał wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji.

Czytaj dalej

Próba ciśnieniowa jest jednym z punktów w przeglądzie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podobnie jak same hydranty tak i zainstalowane w nich węże muszą być poddane specjalistycznej procedurze sprawdzającej ich stan według norm, które wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czytaj dalej

Wymagania w zakresie doboru gaśnic do budynków określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zgodnie, z którym obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.

Czytaj dalej

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce każdy pracodawca ma obowiązek samemu odbyć i zorganizować dla swoich pracowników okresowe szkolenie z zakresu BHP. Przepisy wyraźnie wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy przeprowadzanymi szkoleniami — nie ma bowiem jednego konkretnego terminu dla wszystkich branż.

Czytaj dalej

Szukasz szczegółowych informacji na temat tego, kto może sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? W naszym artykule znajdziesz dokładne informacje o tym, kto opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Dowiesz się także, czy dokument ten wymaga aktualizacji oraz w jakich budynkach musi się znajdować.

Czytaj dalej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określa wymagania odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie — w zakresie organizacyjnym, porządkowym i technicznym. Z poniższego artykułu dowiesz się, z jakich elementów się składa i co dokładnie zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Czytaj dalej