Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce każdy pracodawca ma obowiązek samemu odbyć i zorganizować dla swoich pracowników okresowe szkolenie z zakresu BHP. Przepisy wyraźnie wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy przeprowadzanymi szkoleniami — nie ma bowiem jednego konkretnego terminu dla wszystkich branż.

Rodzaje szkoleń BHP — wstępne i okresowe

Szkolenia BHP dzielą się na dwa rodzaje: wstępne i okresowe. Pierwsze dotyczą osób nowozatrudnionych do pracy na danym stanowisku, drugie — są okresowym przypomnieniem i uaktualnieniem wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. W szkoleniach BHP biorą udział:

 • wszystkie osoby zatrudnione,
 • studenci w czasie praktyk studenckich,
 • uczniowie szkół zawodowych,
 • osoby zatrudnione w celu przyuczenia się do wykonywania konkretnego zawodu.

Szkolenia BHP (wstępne i okresowe) odbywają się w czasie godzin pracy oraz na koszt pracodawcy.

Szkolenia BHP — kto jest zobowiązany do ich przeprowadzania

Przeprowadzanie odpowiednich i zgodnych z prawem szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników należy do obowiązków pracodawcy. Obowiązkiem pracowników z kolei jest przestrzeganie poznanych zasad BHP. Jest to potwierdzone w Kodeksie pracy — w art. 2373 §1:

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Szkolenia BHP — kto przygotowuje program

Programy szkoleń wstępnych i okresowych opracowywane są przez pracodawcę lub jednostkę organizacyjną, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie BHP. Taki program powinien być zgodny z programami ramowymi znajdującymi się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP — kto jest zwolniony

Zwolnienie z obowiązku wzięcia udziału w szkoleniu BHP przez nowego pracownika jest możliwe wyłącznie, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował wcześniej u tego samego pracodawcy, bezpośrednio przed podpisaniem z nim kolejnej umowy.

Szkolenie okresowe BHP — dla kogo

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników należy regularnie powtarzać w czasie trwania zatrudnienia. Kto podlega obowiązkowi wzięcia udziału w szkoleniach okresowych BHP?

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (zwłaszcza kierownicy, mistrzowie i brygadziści).
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.
 • Pracownicy służby BHP oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby.
 • Pracownicy administracyjno-biurowi.
 • Osoby, których praca związana jest z narażaniem się na szkodliwe lub niebezpieczne czynniki.
 • Osoby, których praca dotyczy odpowiedzialności w zakresie BHP.

Każde szkolenie okresowe powinno zostać zakończone egzaminem, który sprawdza, czy pracownicy dobrze zrozumieli przekazywane informacje. Tutaj bierze się pod uwagę zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Egzamin przeprowadzany jest przez osobę, która zorganizowała szkolenie. Każdy pracownik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu, otrzymuje zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe — kiedy przeprowadzać

Pierwsze szkolenie okresowe — w zależności od zajmowanego stanowiska — powinno zostać przeprowadzone w okresie do sześciu lub dwunastu miesięcy od momentu zatrudnienia. I tak:

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami pierwsze szkolenie okresowe muszą odbyć maksymalnie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;, pracownicy służby BHP oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno-biurowi, osoby, których praca wiąże się z narażaniem na niebezpieczne czynniki lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP muszą odbyć pierwsze szkolenie okresowe maksymalnie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP — jak często przeprowadzać

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych BHP zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy.

Raz w roku

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia.

Raz na 3 lata

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Raz na 5 lat

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.
 • Pracownicy służby BHP oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby.
 • Pracownicy narażeni na szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia czynniki.
 • Osoby, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenia BHP — dlaczego należy je przeprowadzać

Szkolenia BHP to nie tylko kolejny punkt do odhaczenia w przypadku podjęcia nowej pracy. To rzetelna wiedza, która może uchronić przed realnym wypadkiem. Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP?

Obowiązek wynikający z przepisów

Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy każdy pracownik, w zależności od zajmowanego stanowiska, podlega obowiązkowi udziału w okresowych szkoleniach BHP. Pracodawca, który nie wywiąże się z tego obowiązku, a w jego zakładzie pracy dojdzie do wypadku, może ponieść konsekwencje finansowe lub prawne.

Wypadki przy pracy faktycznie mają miejsce

Groźne wypadki w miejscach pracy nie są wyłącznie opowieściami mającymi wystraszyć nowych pracowników. Według statystyk co roku w Polsce, w wyniku wypadku w miejscu pracy, ginie około 200 osób.

Brak elementarnej wiedzy o zasadach BHP

Większość pracowników nie zna podstawowych zasad BHP, a co za tym idzie — nie przestrzega ich. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie aktualizować tę wiedzę na okresowych szkoleniach BHP.

Pierwsza pomoc może uratować komuś życie

Podczas okresowych szkoleń BHP ważnym tematem jest nauka udzielania pierwszej pomocy. Według badań ponad 50% Polaków nie umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanej osobie ze względu na brak wiedzy i umiejętności w tym temacie oraz lęk przed zrobieniem komuś większej krzywdy.

Podsumowanie

Okresowe szkolenie BHP nie jest wyłącznie obowiązkiem, jaki Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę. To konieczność przełożenia wszystkich poruszanych tam kwestii na bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu wykonywania codziennych obowiązków — tak przez pracodawcę, jak i przez zatrudnionych pracowników.