Kto sporządzą instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Szukasz szczegółowych informacji na temat tego, kto może sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? W naszym artykule znajdziesz dokładne informacje o tym, kto opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Dowiesz się także, czy dokument ten wymaga aktualizacji oraz w jakich budynkach musi się znajdować.

Kto może opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązek zapewnienia oraz wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego to zadanie dla:

 • właściciela obiektu,
 • zarządcy obiektu,
 • użytkowników obiektu.

Podkreślić należy, że właściciele, zarządcy czy użytkownicy obiektu odpowiadają wyłącznie za wdrożenie takiego dokumentu, a nie za jego opracowanie. Tym zająć się mogą bowiem wyłącznie osoby mające odpowiednie do tego kwalifikacje. W związku z tym właściciele czy zarządcy zakładów pracy, fabryk i innych obiektów, w których taka Instrukcja (zgodnie z przepisami) musi się znaleźć, zlecają to zadanie wykwalifikowanym do tego celu osobom.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego — kto sporządza

Zgodnie z polskim prawem opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogą zajmować się wyłącznie osoby, które mają do tego udokumentowane uprawnienia. Kto może zatem opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

 • Osoby, które posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 • Osoby, które posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie,
 • Osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa
 • Osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • Osoby, które posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
 • Osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogą dokonywać również wyłącznie osoby wymienione powyżej.

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego — kiedy jest wymagane

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować dla:

 • budynków lub jego części stanowiących odrębne strefy pożarowe, których kubatura brutto przekracza 1000 m3,
 • budynków inwentarskich których kubatura brutto przekracza 1500 m3,
 • powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek większej niż 1000 m2.

Ponadto obowiązek zapewnienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy wszystkich obiektów w których występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, zapewnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego konieczne jest również w przypadku gdy:

 • powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
 • objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
 • występuje strefa zagrożenia wybuchem;

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego — czy należy ją aktualizować

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się oczywista – oczywiście, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować, chociażby po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, która może wpływać na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Ponadto, zgodnie ze wspomnianym na wstępie rozporządzaniem, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować okresowo, co najmniej raz na 2 lata.