Odbiór budynku przez straż pożarną PSP Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Odbiór budynku przez straż pożarną PSP

Jeżeli przygotowujesz się do zgłoszenia zakończenia inwestycji i zamierzasz przystąpić do użytkowania obiektu, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Nasi specjaliści wspierają inwestorów w przygotowaniu budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

W ramach usługi odbioru lokalu przez straż pożarną wykonujemy szereg działań mających na celu sprawdzenie budynku oraz całej dokumentacji pod względem stawianych wymagań. Przygotowujemy także powiadomienie do odpowiedniej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) inwestor ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego zobowiązany jest do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Zadaniem wyznaczonych organów jest zweryfikowanie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Obowiązek ten dotyczy także obiektów, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higieniczno-zdrowotnych.

Jeżeli w ciągu 14 dni od momentu złożenia zawiadomienia stosowne organy nie zajmą stanowiska w sprawie, jest to równoznaczne z niezgłoszeniem sprzeciwu lub uwag wobec zgłoszenia.

Zgłoszenie budynku do odbioru przez straż pożarną — potrzebne dokumenty

Inwestor zobowiązany jest do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji — zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, jak i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W skład takiej dokumentacji wchodzą między innymi:

  • oryginał dziennika budowy,
  • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian,
  • oświadczenie kierownika budowy,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest od tego uzależniona),
  • protokoły badań i sprawdzeń, w tym przyłączy i instalacji,
  • druki geodezyjne zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę,
  • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

W szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, na przykład zaświadczenie wójta lub burmistrza.

Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i pomagamy inwestorom w skompletowaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych przy odbiorze budynku przez straż pożarną.

Odbiór PPOŻ — jak wygląda przygotowanie obiektu do odbioru

Po złożeniu wniosku do straży pożarnej o odbiór budynku wykonujemy szereg zadań usprawniających całą procedurę.

  1. Przygotujemy powiadomienie do odpowiedniej komendy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
  2. Sprawdzamy budynek i jego dokumentację pod względem spełnienia wymagań stawianych przez Państwową Straż Pożarną w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem budynku.
  3. W porozumieniu z inwestorem wykonujemy tylko te zabezpieczenia, które są niezbędne, tak aby zminimalizować koszty.

Naszym priorytetem podczas zgłoszenia budynku do odbioru przez straż pożarną jest przygotowanie go w sposób optymalny dla właścicieli obiektu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dokładnej znajomości procesów realizujemy usługę w sposób szybki, skuteczny i w określonym terminie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odbioru budynku przez straż pożarną? Skontaktuj się z nami.

Odbiór budynku przez straż pożarną PSP w całej Polsce

Odbiór budynku przez straż pożarną PSP w całej Polsce — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Odbiór budynku przez straż pożarną PSP przeprowadzamy w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Krakowie.